Escoles i instituts

Cançons i músiques dels avis és un projecte educatiu “integral”, és a dir, un projecte educatiu, cultural i social signe d’identitat d’un territori al qual aporta qualitat de vida i cohesió social.

Des d’aquí, animem al professorat perquè plantegi als seus alumnes un intercanvi intergeneracional a partir de la recerca de cançons o músiques (o d’altres àmbits del folklore) mitjançant entrevistes a la gent més gran del seu entorn. D’aquest procés en sorgirà una informació que caldrà tractar per donar-la a conèixer a la comunitat a través de les noves tecnologies i de la xarxa d’internet.

Aquesta proposta, que es pot portar a terme a l’últim cicle d’educació primària i sobretot al llarg de l’educació secundària, parteix del treball dins d’una àrea concreta (l’àrea de llengua, la de coneixement del medi i de les ciències socials o la d’educació musical) o bé de forma interdisciplinar, incloent-hi les tres.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Quan parlem de competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat al finalitzar l’educació obligatòria, el projecte en treballa com mínim cinc:

-    Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 Fa referència a saber-se comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i per escrit, i amb els llenguatges audiovisuals i les tecnologies de la comunicació. Es relaciona amb el domini de recursos comunicatius com els reportatges, testimoniatges, anecdotes, instruccions, entrevistes, converses... Les habilitats i actituds propis d’aquesta competència permeten la interacció i el diàleg amb altres persones, el gaudi d’escoltar i l’aprofundiment en la interpretació i comprensió de la realitat que ens envolta i el món.

-    Competència artística i cultural

Es refereix per una banda a conèixer, comprendre i enriquir-se de la música i les cançons, considerant-les com a part del patrimoni dels pobles. Per l’altra, a despertar l’interès a participar en la vida cultural per contribuir a la conservació del patrimoni cultural de l’entorn del centre educatiu.

-    Competència del tractament de la informació i competència digital

Té a veure amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Significa comunicar la informació i els coneixements adquirits de forma responsable i emprant creativament recursos que incorporin les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

-    Competència d’autonomia i iniciativa personal

Es refereix a la responsabilitat individual, de treball en equip i la responsabilitat social. Suposa, d’una banda, disposar d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip i de l’altra poder transformar les idees en accions (proposar-se objectius, planificar i portar a terme els projectes).

-    Competència social i ciutadana

Tot i que és de caràcter transversal, aquesta competència es relaciona sobretot amb les ciències socials i l’educació de la ciutadania. Fa referència a l’enriquiment que proporciona el diàleg intergeneracional, a la valoració de diferències i igualtats entre diferents col·lectius d’edat, a la comprensió de la realitat i evolució històrica i social del país, a l’exercici de la ciutadania activa i integradora i al compromís per contribuir en la millora de la societat.OBJECTIUS EDUCATIUS PER ÀREES


LLENGUA

A primària:

1. Utilitzar amb progressiva autonomia les TIC, per obtenir informació i comunicar-se.

2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita per apropiar-se i transmetre les riqueses culturals de l’entorn.

3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals.

4. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut al context, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.

5. Comprendre explicacions orals que es donen en el context social i cultural proper.

6. Produir textos de diferent tipologia i suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

7. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta i per comprendre textos orals i escrits.


A secundària:

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món, per participar en la societat, per a l’entesa i mediació entre persones, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació i en la transformació dels coneixements), per apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.

3. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements i per a la participació en les creacions culturals.

4. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social.

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera coherent i adequada al context social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

6. Comprendre discursos orals en el context social i cultural tot valorant el coneixement del món.

7. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.

8. Valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística com una riquesa cultural.CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL - CIÈNCIES SOCIALS

A primària:

1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants relacionats amb elements significatius de l’entorn social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats.

2. Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea de forma personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

3. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència i respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent les pròpies responsabilitats.

4. Reconèixer en el medi social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps, comprendre algunes relacions de cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.

5. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

6. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).

7. Participar en l’elaboració, realització i avaluació de projectes relacionats amb aspectes rellevants de l’entorn social i cultural, amb la conservació del patrimoni i amb accions solidàries i de justícia social.


A secundària:

1. Prendre consciència de pertinença a l’entorn i de la igualtat de drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i opinions diferents dels propis, valorant-los críticament.

2. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

3. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes específiques.

4. Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació amb la recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni i cultural i la vida social de l’entorn.EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA

A primària:

1. Apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions.

2. Comprendre que les manifestacions culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i que representen les seves experiències.

3. Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú.

4. Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud.

5. Mostrar curiositat per com els artistes indaguen en el coneixement, l’experiència i la imaginació per fer música.

6. Compartir i reconstruir històries i pensaments que ens desvetllen les manifestacions artístiques i culturals i descobrir que poden influir en la nostra manera de pensar i en els nostres propòsits.

7. Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions, tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.


A secundària:

1. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat d’identitats musicals.

2. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.

3. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.

4. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció i l’expressió musicals, amb autonomia i esperit crític.

5. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.

6. Valorar l’escolta i la pràctica com a fonts de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement del món.